ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условия на ползване на електронен магазин Мен-Сервиз ООД

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между МЕН-СЕРВИЗ ООД , гр. София , ж.к. Зона, Б-5 бл.14, вх.Г, ЕИК 175079685 ,
представлявано от Иван Петров , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „men-service.com”,
наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: МЕН-СЕРВИЗ ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София , ж.к. Зона Б-5, бл.14 вх.Г
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София , ул. Пиротска №45, Офис-Магазин 14
4. Данни за кореспонденция: гр. София, Email: office@men-service.com , тел: +359 483 8000, +359 888 507 742
5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 175079685,
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG175079685

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://men-service.com/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки/услуги, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките/услугите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки/услуги предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя/извършва стоките/услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките/услугите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес men-service.com или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки / услуги в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл.6. (1) Настоящите Общи условия са задължителни за всички ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и при използването му се счита, че същите са се запознали внимателно и са се съгласили с тях.
(2) В случай на плащания по банков път, Доставчика не носи отговорност във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Ползвателя или неговата банка по повод на самата транзакция.
(3) Всички изображения, поместени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Възможно е някои от изображенията на стоките/услугите в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока/услуга или да създават погрешно впечатление.
Ползвателят няма право да търси каквато и да е отговорност на Доставчика за такива несъответствия.
Чл. 7. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 8. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки и/или услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията
Чл. 9. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(3) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
Чл.10.(1) Ползвателя има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки и услуги на сайта на Доставчика в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Ползвателя има право да изисква информация за състоянието на своята поръчка.
(3) Ползвателя е длъжен да осигури възможност за получаване на стоката/услугата и да получи стоката/услугата, заявена в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Ползвателя е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на сайта на Доставчика в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен в случай на договорен различен начин на плащане между страните.
(5) При извършване на регистрацията и поръчката си Ползвателя се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателя се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.
(6) При поръчка на стока – фискално устройство, Ползвателя се задължава да представи на Доставчика подпечатани и подписани съответните документи от Ползвателя задължителни при въвеждане в експлоатация на фискално устройство, съгласно Наредба Н 18 на МФ от 2006 г.
(7) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка.
(8) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл.11.(1) Доставчика се задължава да прехвърли на Ползвателя собствеността на заявената от него стока и да я достави в срок, упоменат в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Доставчика има право да събира и използва информация отнасяща се до Ползвателя. Информацията служи на Доставчика за изпълнение на задължението му, произтичащо от чл. 5 на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
(3) Доставчика не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – случайни събития, непреодолима сила, проблеми в Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола му.
(4) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 12. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки / услуги в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес: men-service.com
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателя съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока/услуга, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 13. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Ползвателят извършва поръчка, като заявява желаната стока/услуга посредством регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или като се свърже по телефон с представител/служител на Доставчика.
(2) Доставчикът автоматично информира Ползвателя за постъпила и регистрирана със служебен номер поръчка, на неговия елекронен адрес или чрез телефонно обаждане.
Доставчика си запазва правото да откаже част или цялата поръчка по свое усмотрение и по различни причини, включително изчерпване на наличности на поръчаните стоки, като задължително уведомява за това Ползвателя по телефон или имейл. В тези случаи Доставчика не дължи друго обезщетение на Ползвателя, освен получените суми, заплатени от Ползвателя за отменената поръчка, ако има такива.
(3) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Ползвателя, се счита за сключен към момента на получаването на потвърждение от страна на Доставчика за готовност за изпълнение на поръчката по електронната поща на Ползвателя.
(4) Доставчика и Ползвателя влизат в договорни отношения, регламентирани от настоящите Общите условия.

VI. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл. 14.(1)Поръчката/ките/ се обработват в рамките на работното време на Доставчика от понеделник до петък , между 10 и 19 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, на следващия работен ден.
(2)При поръчка на фискално/и/ устройство/а/, условие за доставка е извършване на авансово плащане в пълен размер на цената на стоката/услугата.
(3)Поръчаните от Ползвателя стоки се доставят чрез куриер на посочения от Ползвателя адрес. Цената на доставката е според цена на куриерската фирма от/ до населеното място само и единствено на територията на България.
(4) Ползвателя е отговорен за пълнотата и коректността на предоставените от него данни на Доставчика при регистрация/заявка за поръчка.
(5) Извършвайки поръчката Ползвателя разрешава на Доставчика да се свърже с него пo телефон или електронна поща, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
(6)Фискалните устройства, предлагани в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са с включена фискализация и се доставят със следната документация: инструкция за експлоатация, договор за гаранционно сервизно обслужване, свидетелство за регистрация на фискално устройство, фактура за покупка на фискално/и устройство/а, паспорт за всяко закупено фискално устройство.
(7) При доставката на стоката Ползвателя подписва Приемо-предавателен протокол, предоставен от куриера. Протоколът може да бъде подписан за Ползвателя от всяко физическо лице, което се намира на адреса и е съгласно да приеме от името на Ползвателя доставената стока с всички произтичащи отговорности от това.
(8) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно същия.
(9) Доставчикът не носи отговорност за закъснение на доставката, породено от действията на куриерската фирма.
(10) При невъзможност за доставка на поръчката по вина на Ползвателя , той дължи на Доставчика сумата за направените куриерски разходи.

VII. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

Чл. 15.(1) Обявените цени в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са в български лев и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му .
(2) Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(3) Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
(4) Доставчикът може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно българското законодателство и правила, определени от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(5) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.
(6)Всички цени са крайни за клиента, като Потребителя може да заплати стойността на поръчката по банков път по сметка на Доставчика и с наложен платеж на куриера в момента на получаване на стоката, заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
(7)Цената и начинът на плащане се посочват при издаването на фактура за всяка поръчка. Доставчикът предоставя издадена фактура за поръчаните стоки на Ползвателя, при коректно предоставени данни, като същата може да бъде изпратена с поръчката или по електронен път. Получателят е съгласен с издаване и получаване на фактура по описаните начини.

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Чл. 16.(1) Ползвателят, ако е физическо лице („потребител” съгласно Закона за защита на потребителите), има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Срокът за отказ започва да тече от датата на приемо-предавателния протокол за получаване на стоката от Ползвателя или трето лице, различно от куриера.
(2) За да упражни правото си на отказ, Ползвателя следва да уведоми Доставчика на електронен адрес office@men-service.com или телефон +359 2 4838000/ в работно време от 10 до 19 часа/, като направи недвусмислено заявление за отказ от договор и индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) Ползвателят следва да изпрати или върне обратно на Доставчика стоките без неоправдано забавяне и при всички случаи, но не по късно от 14 дни, след като е уведомил Доставчика на адрес: Мен-Сервиз ООД, гр. София, ул. Пиротска №45, Офис-Магазин 14.
(4) Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена, да не са нарушени производствените пломби и стикери, да не са налице повреди, причинени от неправилно транспортиране. Всички опаковки и предпазни фолиа да бъдат запазени с ненарушена цялост и търговски вид. Всички консумативи и аксесоари, включени в комплекта на производителя да бъдат неизползвани.
Ползвателят трябва да предостави на Доставчика документите за покупка на стоката – оригинална фактура и оригинална касова бележка придружени от приемо-предавателния протокол, придружаваща гаранционна карта (ако има такава).
Когато стоката е фискално устройство или система, Ползвателя се задължава да подпише и подпечати необходимите документи за дерегистрацията на устройството, съгласно условията и сроковете в Наредба Н 18 на МФ от 2006г., като заплати всички разходи по смяна на фискална памет.
(5) Доставчикът възстановява получената от Ползвателя сума без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Ползвателя е информирал Доставчика за неговото решение за отказ от договора. Доставчикът извършва възстановяването на сумата само по банкова сметка на клиента, като всички допълнителни разходи – банкови такси и комисионни са за сметка на Ползвателя. При неспазване на срока за връщане на стоката от Ползвателя, Доставчикът задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от Ползвателя.
(6) В случай че Ползвателят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми Доставчика за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(7) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
– при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчикът;
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Ползвателя или по негова индивидуална поръчка;
– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
– за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Ползвателя;
– при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Ползвателя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
– при доставка на фискална техника, която е въведена в експлоатация, регистрирана е на сървърите на НАП и има издадено валидно свидетелство за регистрация, за която не са платени всички разходи и услуги свързани с дерегистрацията, смяната на фискална памет и подпечатването на всички нормативни документи за устройството;
(8) Връщането на стоката до търговски обект на Доставчикът е за сметка на Ползвателя.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 17.(1) С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Доставчикът издава и предоставя на Ползвателя гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция. За фискални устройства гаранционна карта е Договорът за сервизно обслужване /съгл. Наредба Н-18 на МФ / 2006 г/
(2) Ползвателят губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
– в случай на изгубена гаранционна карта;
– при опит за извършване на ремонт от неоторизирано лице или неоторизиран сервизен център;
– в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация на стоката;
– в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
(3) Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).
(4) Гаранционно обслужване се извършва само и единствено в сервизен център на Доставчикът, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.18.(1) Доставчикът в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателя в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес men-service.com
(4) Доставчикът в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН изисква от Ползвателя въвеждане само и единствено на данни, които служат за изпълнението на договора и издаване на прилежащите платежни и информационни документи.
(5) Доставчикът заявява, че няма достъп до картовите и автентикационни данни на Ползвателя; такъв достъп има САМО обслужващата банка.
(6) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на клиента в електронния магазин на Доставчика в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на клиента при използването на електронния магазин на Доставчика в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Чл. 19.(1) Във всеки момент, Доставчикът в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) Ползвателят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите.
(3) В случай, че по някаква причина Ползвателя е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да приложи обявената ”Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на сайта на men-service”.com
Чл. 20. Ползвателят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Ползвателя.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл.21.(1)Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (сайта) www.men-service.com на Доставчика Мен-Сервиз ООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) Доставчикът дава право на Ползвателите да ползват всички услуги, които са предоставени в сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица свързани пряко, или косвено с материалите на сайта. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена.
(3)При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на men-service.com, Доставчикът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(4) Доставчикът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между Доставчика и лицето публикуващо информацията.
(5) При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Доставчика не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и актуализирани от Доставчика, като своевременно ще бъдат публикувани на сайта men-service.com. Ангажимент да се информира за това е на Ползвателя на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 25. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на men-service.com.

Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.
Cart
Call Now Button